Mɔgɔfin sandanu

Sanda donu le ka Mɔgɔfin kuma tɔ!

I ni pirinte fɔlɔ lasaga, i ni a fɛlɛ ka i ka sanda lɔn a be min yitaren.

Anun, kɛ sandanu be fen de fɔren ba?

Sulemani Yandoba le ka pirintenu ɲiɲa.

Kondeŋɛ le ka kele sa kayiba bɔra te tɔ,
kayiba ka a bɔra te sabaa, konden kele teta.

Ka i ka fondo kayanma yen kila tɔ, 
i ma a kuŋɛ yen, i ma a fɔɲɛ yen, 
i ni a botege a tɛma, a si a kuŋɛ labɔɔ le.

I te tanga boee min kɔla, 
i kana a to susenu ni a yegelen.

I kana i bolo tɔ yɛgɛ boloka i kɛn tɔ yɛgɛ la ko la.

Suluku te suluku to.
Ka i ka a yen doe ka doe to,
doe bɔɔta birinba le la.

I la fofiya lɔgɛ kolo n na bele nɔnbɛ ko,
kɔnɔ n na bele deŋɛ kolo i la fofiya deŋɛ ko.

Kɔrɛ mɛta koloŋɛ tɔ kiyoki, fɔ a ni fɛ.

Ninge ka boee kɛ a fɔɲɛ tɔ.

Kɔɔbɛ surunta fata min tɔ, jala sɔlanu te sɔ ɲɔ.

I te je sori saga la.

Ningi ɲatɔ sɔlá te ji dunde min.

Lɔgɔ bala te du,
lɔgɔ dureŋɛ balareŋɛ te telen.

Ka anu be i kɔɛ yoosila,
ile tugun ni i boe yosi.

Suse be woosiren,
kɔnɔ mɔgɔ ma a lɔn a ye.

Sanu kende be yongiren wulu fata tole la;
i si fen de ma han i ni nɔ wo sanuɛ bɔɔla, wule ma i kin?

Bɛki tɛsɛŋɛ te sɛnbɛ.

Jule be ninge bina tige le ɲiniren.

Mɔgɔ te nɔ a kan kɔma yiti burundula.

Ka i donta batá butɔ,
i tirin dula yo bele.

Sita si ŋaɲa wolo le.

Tɛma kɔniŋɛ be yolobiren a tige la,
i mɛn di do julu a da la?

Kayiba ɲagalin da te ta lafe.

Buuma musu fila te nɔ ɲɔgɔn banbala.

Mɔgɔ te yɛlɛ tuge kanna, samata be i kɛŋɛ tɔ.

I te yɛgɛ tɛgɛ, i ma je tɛgɛ.

Bolo solin dɔndɔ si dendele faga,
kɔnɔ a te a jigan.

 

Wule lɔnná le si kole bɔɔ a da tɔ.

Ka bolo kayanma mɛta bɔɔla han,
a bɛnta bolo wutuma tugun ni bɔɔ.

Ka naniŋɛ ka dendeŋɛ sɔgɔ,
i be a bɔɔla naniŋɛ le la.

Tugu kuŋɛ te banba, a te latebbi.

Baagi nɔnbɛ bata kila takuntu.

Kila kɔnkɔrɔnta kiyoki, fɔ a ni don saa tɔ.

Bantilan si kun nasogi le.

Konden siyama le gabataŋɛ kulɛ kolo.

Kɛŋɛ be duge tɔ, kaa be duge tɔ,
a mɛta kiyoki fɔ anu ni bɛn.

I te tayore fila bee wantɛmu dɔndɔ.

N be nɔnbɛ min tɛgɛla, ile bele wolo sabaala.

Lɔgɔ kunte mɛta kiyoki je tɔ,
a te ma banba la.

Ka i ka je kɔtɔ fɛlɛ, i te a min.

I niiniŋɛ si i jokki.

Wule te laa i ka a bali,
fɔ i tini bolo ko je sa a ma.

Susu da bele muru mɛlɛŋɛ la ko tɔ.

 

Sɛrɛnbaga fila te ɲɔgɔn natɛgɛ sala kunma.

Kanka lɔgɛ le mu,
a niiniŋɛ te sɔ a kutu kɔtɔ.

Kaa te botege bole la, a si i kin de.

Wɔlɛ keuyata suse mawutundula le.

Partager