Mɔgɔfiŋɛnu, wo talo!

Image 1
Audio file

Wo talo!

A maren kama? A bele maren kiyoki! 

Mɔgɔfin kuma siyama be kɛ situ butɔ,
a si karan, a si lamɔɛ. 

I si nɔ Mɔgɔfin kuma buke karanna yan,
anun kitabue kuma.

I mɛn si nɔ audiyo lamɔɛla yan.
Ka a ka i hɛnɛ, i ni a sabaa
alako i ni a mandi i la telefɔn butɔ. 

Kɛ situ ma ban. Mɔ be kɛnɛ fondo namanu sala a butɔ. 
Wolo mu, a bɛnta i ni kɛnɛ tasagi nala a fɛlɛdula,
ka i si fondo nama taran yan i si min karan!

Ka i be Facebook, i ni taga yan tugun: 

 https://www.facebook.com/amarenkama/

Ala mu Mɔgɔfiŋɛnu bɛ dɛmanna, 
kɛ situ tugun ni Mɔgɔfin kuma la ko lataga ɲatɔ!

Partager